Nieuws

 
Wijzigingen SNA-schema per 1 april 2017

​SNA voert wijzigingen door in de norm. Graag informeren wij u over de aanstaande wijzigingen in de norm per 1 april 2017.

Verbod op inhoudingen en verrekeningen met het Wml per 1 januari 2017

​​Per 1 januari 2017 geldt er op basis van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) een verbod op verrekeningen (conform artikel 7:632 BW) en inhoudingen (conform artikel 7:631 BW) met/op het Wml. Hierop zijn op 24 oktober 2016 door de wetgever enkele uitzonderingen gemaakt. Ondernemingen die opgenomen zijn in het register Normering Arbeid worden door de inspectie-instellingen geïnspecteerd of de inhoudingen die zij doen op het Wml voldoen aan deze uitzonderingen.

SNA>FAQ>
 

 Afbeeldingen bekijken

 
 

 Veelgestelde vragen

 
Aanmelden
Hoe lang kan een onderneming in de lijst van aangemelde ondernemingen blijven staan?
​Een onderneming kan na de eerste aanmelding bij de Stichting Normering Arbeid voor maximaal 3 maanden worden opgenomen in de lijst van aangemelde ondernemingen. Als na de initiële inspectie blijkt dat de onderneming voldoet aan de gestelde eisen, wordt de onderneming opgenomen in het register. Indien er na 3 maanden geen positief inspectieresultaat is ontvangen door de Stichting Normering Arbeid, wordt de onderneming uit de lijst van aangemelde ondernemingen geschrapt. Indien na 3 maanden een positief inspectieresultaat wordt ontvangen, wordt de onderneming uiteraard opgenomen in het register.
Hoe werkt de aanmeldprocedure en wat dien ik allemaal mee te sturen?
​Voordat u zich aanmeldt, is het belangrijk dat u een keuze heeft gemaakt met welke inspectie-instelling u een inspectieovereenkomst afsluit. U kunt hier een lijst met inspectie-instellingen vinden. Bij aanmelding dient u het formulier en de volmacht voor de Belastingdienst volledig in te vullen. Daarnaast dient u een Bedrijfsprofiel van de Kamer van Koophandel mee te sturen wat niet ouder is dan drie maanden. U kunt het aanmeldingsformulier, de volmacht voor de Belastingdienst en het Bedrijfsprofiel van de Kamer van Koophandel zowel per post als digitaal opsturen.
Ik ben door een inspectie-instelling goed beoordeeld, maar ik sta nog niet in de lijst van gecertificeerde ondernemingen?

​Dit kan 3 redenen hebben, namelijk:

 1. SNA heeft het inspectierapport en/of inspectieresultaat nog niet ontvangen. Na ontvangst van deze stukken heeft de SNA 2 werkdagen om dit te verwerken.
 2. SNA heeft het nodig geacht om aanvullende vragen aan de inspectie-instelling te stellen naar aanleiding van het inspectieresultaat/inspectierapport.
 3. De inspectie heeft plaatsgevonden voordat SNA een aanmeldformulier van u heeft ontvangen. Inspectieresultaten/inspectierapporten van inspecties voor de datum dat wij een aanmeldformulier hebben ontvangen en volledig administratief hebben verwerkt worden geweigerd. Er mag pas een inspectie plaatsvinden nadat de SNA de inspectie-instelling daar toestemming voor heeft gegeven.
Ik ben mijn onderneming net gestart. Vanaf wanneer kan ik geinspecteerd worden?

Een initiële inspectie kan plaats vinden nadat de onderneming minimaal drie maanden actief is met het ter beschikking stellen van personeel en/of (onder) aanneming van werk en er loonbetalingen en afdrachten aan de Belastingdienst hebben plaatsgevonden. 

Ik heb mijzelf aangemeld, maar sta niet in de lijst van aangemelde ondernemingen?

​Dit kan meerdere redenen hebben, namelijk:

 1. Wij hebben de aanmelding niet ontvangen.
 2. Wij hebben het entreebedrag nog niet ontvangen.
 3. Naar aanleiding van de aanmelding hebben wij besloten aanvullende vragen te stellen voordat wij de aanmelding verder in behandeling zullen gaan nemen.
 4. De onderneming heeft al eens in de lijst van aangemelde onderneming gestaan.
Ik wil overstappen van inspectie-instelling, kan dat?

​Indien u wilt overstappen dient u dit aan te geven bij SNA, waarbij u ook een nieuw aanmeldformulier meestuurt waarop u aangeeft wie uw nieuwe inspectie-instellingen dient te worden. Er zijn wel een aantal zaken waar u rekening mee moet houden:

 • Indien u bij de lijst van aangemelde ondernemingen staat en er heeft nog geen inspectie plaatsgevonden mag u overstappen.
 • Indien u in het register staat en er zijn bij de laatste inspectie geen non-conformiteiten vastgesteld  mag  u overstappen
  De laatste 2 inspectierapporten worden door de nieuwe inspectie-instellingen meegenomen bij de eerstvolgende volgende inspectie
 • Indien er bij de laatste inspectie non-conformiteiten zijn vastgesteld kan SNA de overstap weigeren totdat deze non-conformiteiten als hersteld zijn beoordeeld door uw huidige inspectie-instelling.
Krijg ik een certificaat als mijn onderneming aan de norm voldoet?
Ondernemingen waarvan SNA een positief inspectieresultaat heeft ontvangen, die voldoen aan de NEN 4400 en die zich hebben aangemeld bij de Stichting Normering Arbeid, worden opgenomen in het register. Hier kan een verklaring van registratie worden gedownload. Het register biedt een actueel overzicht van gecertificeerde ondernemingen.
Wat houdt de registratieplicht in?
Voor ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen, geldt een zogenaamde registratieplicht bij de Kamer van Koophandel. Meer informatie over de registratieplicht is te vinden op www.kvk.nl/waadi.
Wat zijn de (jaarlijkse) kosten?
​De jaarbijdrage voor registratie bedraagt voor 2017 € 245,00 exclusief btw. Bij aanmelding is een eenmalige entreebijdrage verschuldigd van € 175,00 exclusief btw.
Een onderneming gaat voor de uitvoering van inspecties een overeenkomst aan met een van de inspectie-instellingen. De kosten van een inspectie zijn voor rekening van de onderneming.
Contact met SNA
Een niet gecertificeerde onderneming maakt gebruik van het SNA keurmerk. Hoe kan ik dit melden?

U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat via: info@normeringarbeid.nl of via het contactformulier.

Ik wil een een vraag stellen aan SNA, hoe doe ik dat?

Als u geen antwoord op uw vraag in de FAQ kunt vinden dan kunt een vraag stellen aan SNA via het contactformulier. Een medewerker neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.​

Ik wil mijn contactgegevens aanpassen, hoe kan ik dat doen?

U kunt een e-mail sturen naar: info@normeringarbeid.nl met daarin de nieuwe contactgegevens. Wanneer het een naamswijziging betreft moet er ook een recent uittreksel KvK meegestuurd worden (niet ouder dan 3 maanden) waarin de nieuwe naam staat aangegeven.

 

 

De norm
Toelichting op SNA normelement 4.3.1 - Procedure toepassen cao-lonen

Onderstaand vindt u een toelichting op hoe de procedure, om te komen tot het juiste cao-loon, moet zijn vormgegeven. Een simpel antwoord op deze vraag is niet te geven omdat de inspecteur het afleidt van een aantal factoren. Deze factoren zijn afhankelijk van de werkwijze van de onderneming. Om te weten wat het juiste loon is van de uitzendkracht, dient de werkgever minimaal het volgende te achterhalen:

 

a. Wie is de inlener, onder wiens leiding en toezicht er feitelijk wordt gewerkt;
b. Wat is de toepasselijke cao/beloningsregel van de inlener;
c. Wat is de functie van werknemer/aard van het werk.
 
Een manier om te achterhalen wat een werknemer moet gaan verdienen is bijvoorbeeld het raadplegen van een website waar de loonschalen van de inlener op te vinden zijn. De onderneming kan ook expliciete afspraken met de inlener hebben gemaakt over het verstrekken van de juiste informatie aangaande het loon. Borging en aantoonbaarheid van een procedure hebben vervolgens te maken met de vraag hoe de werkwijze verankerd is in de onderneming. De werkwijze omvat niet alleen de middelen die zijn toegepast maar ook zaken als communicatie, interne beheersingsmaatregelen en competenties. Ook de vraag of bijvoorbeeld documentatie wordt bijgehouden is relevant. 
 
Een procedure dient bij voorkeur schriftelijk vastgelegd te zijn. Het gaat erom dat de inspecteur kan beoordelen of de onderneming voldoende kan aantonen dat er instructies zijn met betrekking tot het cao-loon. Dit betekent dat een procedure ook geautomatiseerd kan zijn of mondeling kan zijn overeengekomen. De SNA-inspecteur zal aan de hand van indicaties zijn oordeel geven of er sprake is van verankering van de werkwijze, met andere woorden of er "een procedure is vastgesteld, is ingevoerd en wordt onderhouden om de relevante cao-lonen toe te passen". Voorbeelden van dergelijke indicaties zijn: beschikt de onderneming over de cao's of beloningsregels van haar belangrijkste inleners, is er sprake van inschaling in een cao (bijvoorbeeld 'inloopschaal A1 cao Bouwnijverheid') en de aanwezigheid en inhoud van inleenovereenkomsten.

 

Waar kan ik aanpassingen aan de norm vinden?

Op basis van nieuwe wetgeving en naar aanleiding van overige actualiteiten wordt de norm continu aangepast. Aanpassings- en interpretatierapporten van de norm zijn te vinden in het Handboek Normen welke hier kan worden gedownload.

 

Waar kan ik de NEN 4400-1 norm bestellen?

De auteursrechten van de norm liggen bij de NEN. Wanneer u een kopie van de norm wenst moet u deze dan ook bij de NEN bestellen: www.nen.nl

G-rekening
Wat is een G-rekening?

Om het risico van aansprakelijkheid te beperken, kan de uitlener of onderaannemer een geblokkeerde rekening (g-rekening) openen. De inlener of aannemer stort op deze g-rekening een percentage van het factuurbedrag voor de loonheffingen die de uitlener of onderaannemer in verband met het uitlenen van personeel of het aannemen van werk moet afdragen. Voor de vrijwaring van inlenersaansprakelijkheid is dit percentage 25% (20% bij verlegging omzetbelasting).

Inleners- en ketenaansprakelijkheid
Geldt de vrijwaring ook voor aanneming van werk?

De vrijwaring geldt niet voor de ketenaansprakelijkheid bij aanneming van werk.

 

Wanneer is er sprake van (onder)aanneming van werk?
​​Een onderaannemer is iemand die in opdracht van een aannemer tegen betaling een werk van stoffelijke aard geheel of gedeeltelijk uitvoert. Een onderaannemer kan tevens aannemer worden als hij op zijn beurt weer een onderaannemer inschakelt.
Wat wordt verstaan onder inlenersaansprakelijkheid?

De inlener van arbeidskrachten kan door de Belastingdienst aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffingen en de omzetbelasting die de uitlener (de werkgever van de arbeidskracht die voor de inlener werkt) behoort te betalen, dit wordt ook wel inlenersaansprakelijkheid genoemd. Dat geldt ook als u inleent van een in het buitenland gevestigde uitlener, ook zij moeten voor hun uitgeleende werknemer vanaf de eerste dag loonheffingen inhouden en afdragen. Indien u personeel inleent van een onderneming met het SNA-keurmerk kunt u onder voorwaarden gevrijwaard worden van een mogelijke aansprakelijkheidsstelling.

Meer informatie over inlenersaansprakelijkheid vindt u in deze brochure van de Belastingdienst.

Wat wordt verstaan onder ketenaansprakelijkheid?

De ketenaansprakelijkheidsregeling maakt de aannemer van een werk aansprakelijk voor de loonheffingen die zijn onderaannemer in verband met (een deel van) het werk moet afdragen. Op zijn beurt kan de onderaannemer (een deel van) het werk dat aan hem is uitbesteed, aan een ander uitbesteden. Zo kan een keten ontstaan van (onder)aannemers die allen betrokken zijn bij de uitvoering van een werk. De ketenaansprakelijkheidsregeling maakt elke schakel in de keten aansprakelijk voor alle volgende schakels. Opdrachtgevers kunnen dit risico beperken door zaken te doen met (onder) aannemers met het SNA-keurmerk.

 

Wat zijn de voorwaarden voor vrijwaring van de inlenersaansprakelijkheid?

Indien een inlener van personeel zich bij de Belastingdienst wil beroepen op vrijwaring van de inlenersaansprakelijkheid, dient daarbij aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

 • de uitzendonderneming moet in het bezit zijn van het SNA-keurmerk; de inlener dient 25% van de factuur (inclusief BTW) op de G-rekening van de uitzendonderneming te storten* . Bij verlegging van de omzetbelasting is dit 20%;
 • de administratie van de inlener is zodanig ingericht dat daaruit de gegevens met betrekking tot de overeenkomst, de omvang van de aansprakelijkheid (manurenadministratie)en de betalingen direct kunnen worden teruggevonden;
 • de inlener moet de identiteit van de ingeleende werknemer kunnen aantonen en, indien van toepassing, kunnen aantonen dat de werknemer over een geldige verblijfs- of tewerkstellingvergunning beschikt.
* Voor uitzendondernemingen die beursgenoteerd zijn in een OESO-land kan een alternatieve regeling gelden voor het storten op de G-rekening.
 

Hier vindt u de volledige lijst met voorwaarden

Hier vindt u de Wijziging Leidraad Invordering 2008

Hier vindt u een brochure van de Belastingdienst over inlenersaansprakelijkheid

Logo, stickers en verklaring
Hoe kan ik extra raamstickers krijgen en wat kost dat?

Extra raamstickers kunnen worden aangevraagd via info@normeringarbeid.nl. De kosten bedragen €1,- per stuk met een minimale afname van 5 raamstickers.

 

Hoe lang is een verklaring van registratie geldig?

Op de verklaring van registratie staat de datum van het moment van downloaden. Er is geen specifieke geldigheidsduur voor een registratie. Als blijkt dat een onderneming niet meer voldoet wordt deze, afhankelijke van de constatering(en), geschorst dan wel doorgehaald.

Waar kan ik het logo van het SNA keurmerk opvragen voor bijvoorbeeld gebruik op mijn website?

Indien uw onderneming gecertificeerd is, kunt u de logo’s per e-mail opvragen. U kunt uw verzoek richten aan info@normeringarbeid.nl. In de e-mail dient u op te nemen de bedrijfsgegevens van uw organisatie. U ontvangt vervolgens de logo’s in de volgende formaten: .eps, .tig, .jpg.

 

Wanneer mag ik het logo van het SNA keurmerk gebruiken?

Alleen ondernemingen die voldoen aan de gestelde eisen en die zijn opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid mogen gebruik maken van het logo.

Op wie is het keurmerk van toepassing?
In welke CAO’s is het SNA Keurmerk als verplichting bij het inlenen van personeel opgenomen?
​Een aantal CAO’s hebben als verplichting opgenomen dat werkgevers die onder deze CAO’s vallen alleen personeel in mogen lenen bij ondernemingen die het SNA Keurmerk hebben. Raadpleeg uw actuele CAO of dit ook op uw sector van toepassing is.
Is het SNA-Keurmerk verplicht?
​Er is geen wettelijke verplichting dat een onderneming het SNA Keurmerk dient te hebben.
Kan een uitzendonderneming die zelf geen personeel in dienst heeft, maar werkt met een Payroll organisatie, zich ook laten certificeren?

Uitzendondernemingen die personeel in- en doorlenen van een externe (payroll) organisatie komen ook in aanmerking voor het SNA-keurmerk. Van belang is dat de uitzendonderneming daarbij voldoet aan de eisen met betrekking tot het in- en doorlenen van gecertificeerde en niet gecertificeerde ondernemingen.

Vallen vestigingen van een gecertificeerde onderneming ook onder het keurmerk?

Het SNA-keurmerk wordt, op basis van een positief inspectieresultaat, toegekend aan een rechtspersoon. Indien de vestigingen onderdeel uitmaken van een gecertificeerde rechtspersoon, vallen deze vestigingen ook onder het SNA-keurmerk. Indien de vestigingen onderdeel zijn van een niet gecertificeerde rechtspersoon, mogen de vestigingen niet het SNA-keurmerk voeren.

Wanneer is er sprake van arbeid ter beschikking stellen?
​In de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) is een aantal bestanddelen opgenomen dat omschrijft wanneer er sprake is van ter beschikkingstelling van arbeidskrachten (TBA). Het gaat om de volgende bestanddelen:
 • Arbeidskracht
 • Tegen vergoeding
 • Aan een ander
 • Onder diens toezicht en leiding
 • Anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst
 • Arbeid verrichten
In de praktijk kunnen arbeidskrachten in verschillende constructies en onder verschillende benamingen worden aangeboden. Het kan bijvoorbeeld gaan om uitzendwerk, detachering, payrolling of verhuur of uitlening van personeel. Het maakt niet uit welke naam er aan gekoppeld wordt, als aan alle bovengenoemde bestanddelen uit de omschrijving wordt voldaan, is er sprake van TBA. Of sprake is van TBA wordt beoordeeld aan de hand van de feiten en omstandigheden van een concrete situatie.
Wij willen zaken gaan doen met een uitzendbureau en hebben gevraagd of zij een SNA keurmerk hebben. Zij geven aan dat hun payroller dit heeft en dat zij dit dan niet nodig hebben. Is dit voldoende?

Indien een inlener zich wil beroepen op de vrijwaring in het kader van de inlenersaansprakelijkheid wordt onder andere als eis gesteld dat de inlener personeel inleent van een uitzendonderneming met het SNA-keurmerk. Wanneer in de keten een uitlener/doorlener voorkomt die niet beschikt over het SNA-keurmerk, kan de daarop volgende inlener/doorlener geen beroep doen op de vrijwaring.
 

Register
Een onderneming staat in het register aangemelde ondernemingen, wat betekent dit?

​De ondernemingen die in de lijst staan van aangemelde ondernemingen zijn niet NEN 4000-1/2 gecertificeerd, maar hebben aangegeven geïnspecteerd te willen worden in het kader van 4400-1 of 4400-2. Een onderneming is pas NEN 4400-1 of 4400-2 gecertificeerde als deze in het SNA register naar voren komt als gecertificeerde onderneming. Het feit dat de onderneming als aangemeld staat zegt eigenlijk alleen dat zij bezig zijn om gecertificeerd te worden en verder niets.

Hoe werkt de attenderingsservice?
Via de website kunt u zich gratis en anoniem abonneren op de attenderingsservice. U krijgt dan de mutaties in het register, welke betrekking hebben op de door u opgegeven leveranciers, per e-mail toegestuurd. U dient uw e-mailadres op te geven en de ondernemingen te selecteren waarvan u de mutaties wilt ontvangen.
ZZP
Ik bemiddel uitsluitend ZZP’ers kan ik NEN 4400-1 gecertificeerd worden?

​Nee, alle ondernemingen die uitsluitend bemiddelen kunnen niet gecertificeerd worden. Het SNA register is voor ondernemingen die zich richten op het ter beschikking stellen van arbeid en op aanneming van werk.

Kan een ZZP’er in aanmerking komen voor het SNA keurmerk?

​ZZP’ers komen niet in aanmerking voor het SNA-Keurmerk.