Disclaimer

Deze website dient ter algemene informatievoorziening. In deze website kan algemene informatie worden gevonden over het SNA-keurmerk en gecertificeerde bedrijven. Door het verkrijgen van toegang tot deze website evenals het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Gelinkte internetsites
Aan gebruikers wordt meegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door SNA wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven over de juistheid of volledigheid van die informatie. SNA, noch haar bestuursleden of het bureau, aanvaarden op enigerlei wijze aansprakelijkheid voor de informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen.

SNA draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan de site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat SNA de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats. SNA aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. SNA behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Auteursrecht
De inhoud van deze site is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij SNA of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over SNA en het SNA-keurmerk.

Merken, logo's en afbeeldingen
De eigendom van merken en logo's die op deze site voorkomen, berust bij SNA. Het is gebruikers niet toegestaan deze merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SNA.

Alle afbeeldingen op deze site, inclusief tekst, foto’s, illustraties, grafieken, (handels)namen, logo’s zijn volledig eigendom, of onder licentie, zijn beschermd door copyright, handelsmerk recht en / of intellectueel eigendom van SNA.

Geen aansprakelijkheid
Hoewel SNA zich inspant om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen, kunnen zich soms fouten of omissies voordoen. SNA wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, evenals voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze site en/of de aan het register gekoppelde attenderingsservice, ongeacht of SNA zich bewust was van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Alle informatie op deze site, met inbegrip van maar niet beperkt tot grafisch materiaal, tekst en links naar andere sites, wordt verstrekt 'in de huidige staat' en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voor zover dit mogelijk is op grond van toepasselijk recht wordt deze informatie verstrekt zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, het niet inbreuk maken op enig recht en het vrij zijn van computervirussen of soortgelijke zaken die tot onbruikbaarheid leiden.

SNA verstrekt geen garanties met betrekking tot de toereikendheid, juistheid of volledigheid van informatie op deze site en/of de aan het register gekoppelde attenderingsservice, en wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor fouten of omissies die daarin voorkomen. De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of overige inhoud die op deze site beschikbaar is.

SNA geeft geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website en de aan het register gekoppelde attenderingsservice.

Wijzigingen
SNA behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie - met inbegrip van de tekst van deze disclaimer - te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie – inclusief de tekst van deze disclaimer is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.