Arbeidsmarktdiscriminatie

12-07-2019

Op 11 juli jl. verscheen de voortgangsrapportage Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018-2021 van het ministerie van SZW. In deze rapportage wordt niet alleen ingegaan op de plannen van het ministerie om de arbeidsmarktdiscriminatie te bestrijden, maar komen ook de resultaten van een onderzoek onder niet-leden van de ABU en NBBU aan de orde. Uit een mystery-call-onderzoek onder de ‘niet-leden’ bleek dat 40% van de uitzendbureaus meeging in een verzoek van de (fictieve) werkgever waarin expliciete discriminatie op grond van afkomst was gelegen. Dit hoge percentage is teleurstellend.

Hoewel arbeidsmarktdiscriminatie geen onderdeel is van de normenset voor het SNA-keurmerk, kan het wel degelijk consequenties hebben. SNA kan het keurmerk intrekken als er een rechterlijke uitspraak is dat een onderneming de gelijke behandelingswetgeving niet heeft nageleefd. Met andere woorden als de overtreding objectief door een rechter is vastgesteld, kan SNA besluiten het keurmerk in te trekken. SNA hecht er dan ook belang aan dat gecertificeerde ondernemingen zich houden aan de geldende gelijke behandelingswetgeving.