Jaarverslag 2019

20-05-2020

We leven momenteel in vreemde tijden, waarbij zaken die voorheen gewoon waren nu op eens niet meer kunnen of waaraan op een andere manier vorm moet worden gegeven. Dit geldt ook voor het SNA-keurmerk. Waar de inspecties sinds jaar en dag op locatie van de onderneming werden uitgevoerd, worden de ondernemingen nu tijdelijk op afstand gecontroleerd. Dit vraagt enige gewenning van alle betrokken partijen, maar werkt inmiddels wel. Vanuit SNA zijn wij dan ook blij met deze flexibiliteit vanuit zowel ondernemers als inspectie-instellingen, want de kwaliteit van het keurmerk staat sinds de start van SNA voorop. Opdrachtgevers en inleners moeten erop kunnen vertrouwen dat de gecertificeerde ondernemingen aan de normen van het keurmerk voldoen.

In het jaarverslag blikken we terug op 2019. Het afgelopen jaar is voor SNA een goed jaar geweest. Het aantal gecertificeerde ondernemingen is wederom gestegen en er is gezamenlijk hard gewerkt aan verschillende initiatieven, waaronder onder meer de vernieuwing van de norm (modulaire opbouw norm).

Wel zien we dat ondanks de inzet van publieke instanties zoals de Inspectie SZW en de Belastingdienst, alsmede de private inspanningen van onder meer SNCU en SNA waarbij ondernemingen worden gecontroleerd en het kaf van het koren wordt gescheiden, malafide bestuurders nog te vaak buiten schot blijven of dat ze te eenvoudig een nieuwe onderneming kunnen starten. SNA pleit dan ook voor een integrale aanpak van deze ‘veelplegers’. Mede op initiatief van SNA is samen met het ministerie van SZW, de Inspectie SZW, de Belastingdienst, SNCU, het ministerie van Financiën en de Kamer van Koophandel verkend hoe ‘doorstarters’ in de sector beter aangepakt kunnen worden. In dit kader is onder andere een barrièremodel opgesteld. Naast het feit dat sterke handhaving nodig blijft, moet ook de huidige publiek-private samenwerking verder worden uitgebouwd en dient de persoonsgerichte aanpak vorm te krijgen door middel van een bestuursrechtelijk bestuursverbod. Deze trajecten pakken we in 2020 graag in gezamenlijkheid verder op.

Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2019 (webversie)