Jaarverslag 2020

03-05-2021

Afgelopen jaar is een bijzonder jaar geweest. COVID-19 heeft niet alleen diepe sporen achtergelaten in de samenleving, maar ook in de economie. Dingen die we voorheen nog als de normaalste zaak van de wereld beschouwden, zijn nu ineens heel wat minder vanzelfsprekend geworden. We zijn daarbij voor nieuwe uitdagingen geplaatst, zowel zakelijk als privé.

De coronacrisis en de daarmee gepaard gaande lockdowns hebben ook de sectoren waarbinnen het SNA-keurmerk actief is op verschillende manieren geraakt. Daar waar sommige ondernemingen gewoon doordraaiden of het juist extra druk kregen, hadden anderen te maken met terugval of moest de werkwijze fors worden aangepast. De steunmaatregelen van de overheid hebben de nodige ondernemingen gelukkig extra lucht gegeven, waarmee hopelijk op korte termijn herstel kan worden ingezet.

Ook voor SNA is 2020 een bijzonder jaar geweest. Het aantal ondernemingen waarbij het SNA-keurmerk is beëindigd, was in het afgelopen jaar 38% hoger dan in 2019. Dit had niet alleen te maken met de coronacrisis, maar ook met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020. Daar waar het aantal beëindigde ondernemingen fors hoger was, hebben we gelukkig ook veel nieuwe aanmeldingen (785 ondernemingen) ontvangen voor het keurmerk. Dit neemt echter niet weg dat het aantal gecertificeerde ondernemingen in 2020 gedaald is van 4.794 naar 4.725 ondernemingen eind 2020.

Afgelopen jaar was ook het eerste jaar waarin gewerkt is met de modulaire norm, waardoor specifiek op de werkzaamheden (ter beschikking stellen van arbeid en/of aanneming van werk) kan worden ingezoomd. In het register van SNA is dit zichtbaar gemaakt, waardoor het voor derden transparant is op welke onderdelen van de norm de onderneming is gecertificeerd.

In 2020 is er mede op basis van het rapport van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten de nodige aandacht geweest voor de regulering van de uitzendsector. Door het Aanjaagteam wordt onder meer een vorm van verplichte certificering voorgesteld, zodat ook ondernemingen die nu niet onder het SNA-keurmerk vallen, verplicht worden zich te laten certificeren. Het wordt aan het volgende kabinet gelaten om hierover een besluit te nemen.

Hoe dan ook, malafide bestuurders blijven nog te vaak buiten schot of kunnen te eenvoudig een nieuwe onderneming starten. SNA pleit dan ook voor een integrale aanpak van deze ‘veelplegers’. Naast certificering is stevige overheidshandhaving nodig bij ‘foute’ ondernemingen. Daarnaast zou ook de huidige publiek-private samenwerking verder uitgebouwd moeten worden en dient de persoonsgerichte aanpak vorm te krijgen door middel van bijvoorbeeld een bestuursrechtelijk bestuursverbod. Graag geven wij hier in 2021 in gezamenlijkheid met overheid en sector verder invulling aan.

Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2020 (spreadsversie)