Jaarverslag 2022

25-04-2023

2022 laat een stijging zien naar 4.859 gecertificeerde ondernemingen. Daarnaast hebben 820 ondernemingen zich aangemeld voor het keurmerk en is bij 530 ondernemingen de SNA-registratie beëindigd. 13 februari is de herziene norm (NEN 4400-1:2023) in werking getreden. Ook is er het afgelopen jaar hard gewerkt aan de opzet van een verplicht certificeringsstelsel. Meer hierover in het jaarverslag 2022.

Herziening norm
Regelmatig wordt het SNA-schema aangepast op (o.a.) veranderende wet- en regelgeving via aanpassingsrapporten.
Hiermee gaat het SNA-schema afwijken van de NEN-normen 4400-1 en 4400-2. Om de paar jaar worden deze
aanpassingsrapporten verwerkt in een nieuwe versie van de NEN-norm. In het verslagjaar is er intensief gewerkt
aan de herziening van de NEN-norm 4400-1:2017. Naast de verwerking van de aanpassingsrapporten, is ook de
systematiek van de norm gewijzigd, met als doel de inspecties risicogerichter in te steken. Tevens is de norm modulair opgezet, waardoor bij ter beschikking stellen van arbeid en bij aanneming van werk specifiek op bepaalde
risico’s kan worden ingezoomd. Welke activiteiten een onderneming heeft, is al sinds 1 januari 2019 zichtbaar in
het register van de Stichting Normering Arbeid.

De herziene norm (NEN 4400-1:2023) is met ingang van 13 februari 2023 in werking getreden. Inhoudelijk is er
weinig veranderd aan de te inspecteren normeisen.

Verplichte certificering
In 2022 is er mede op basis van het rapport van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten veel
aandacht geweest voor de regulering van de uitzendsector. Door het Aanjaagteam is onder meer een
vorm van verplichte certificering voorgesteld, zodat ook ondernemingen die nu niet het SNA-keurmerk
hebben, verplicht worden zich te laten certificeren. In 2022 heeft het ministerie van SZW met betrokken
partijen hard gewerkt aan de opzet van een verplicht certificeringsstelsel. De overheid heeft als doel om
per 1 januari 2025 verplichte certificering van ondernemingen die aan ter beschikking stellen van arbeid
doen in te voeren.

Voor de uitwerking van het normenkader voor de verplichte certificering zullen de huidige SNA-normen
(NEN 4400-1: 2023) als vertrekpunt worden gehanteerd. Sociale partners zijn met de overheid in overleg
over aanvullende bepalingen. Hierover zal medio 2023 meer duidelijkheid komen. SNA zet daarbij
nadrukkelijk in op een ‘warme overgang’ van het vrijwillige stelsel naar het verplichte stelsel voor de
SNA-gecertificeerde ondernemingen die aan ter beschikking stellen van arbeid doen.

Meer hierover en informatie over de cijfers vindt u het jaarverslag 2022.

Download het jaarverslag 2022