Reglement Registratie gewijzigd

27-03-2019

Op 27 maart 2019 is een nieuwe versie van het Reglement Registratie van kracht geworden. In deze nieuwe versie zijn verschillende aanpassingen doorgevoerd.

Behandeling van aanvraag
Onder artikel 8 lid 3 zijn enkele nieuwe bepalingen opgenomen op basis waarvan SNA een aanvraag kan afwijzen. Zo kan een aanvraag van een onderneming waarvan de bestuurder in de afgelopen twee jaar betrokken is geweest bij (turbo) liquidaties en/of faillissementen worden afgewezen. Tevens is toegevoegd dat SNA een aanvraag ook kan afwijzen als er zwaarwegende gronden zijn op basis waarvan behandeling van de aanvraag redelijkerwijs niet van SNA worden verlangd.

Extra opschortingsmogelijkheid
Daarnaast kan SNA de aanvraag nu ook opschorten in het geval een bestuurder van de onderneming betrokken is bij een lopende liquidatie of faillissementsaanvraag dan wel de afhandeling van een faillissement, totdat het faillissement / de liquidatie geheel is afgerond. (Artikel 8 lid 4 onder b)

Opschorten of doorhalen van geregistreerde onderneming
Van een onderneming die in het register is opgenomen kan SNA de registratie in een aantal gevallen doorhalen dan wel opschorten. Hieraan is toegevoegd het geval waarin blijkt dat de onderneming bij dan wel tijdens het aanvraagproces een of meer vragen niet naar waarheid heeft ingevuld c.q. beantwoord.( Artikel 16 lid 3 sub d.)

Wachttijd voor nieuwe aanvraag na doorhaling vanwege niet tijdig uitgevoerde inspectie/informatie
Indien de registratie van een onderneming wordt doorgehaald omdat er niet tijdig een nieuwe inspectie is uitgevoerd, dan wel de Stichting niet tijdig is geïnformeerd over de resultaten van de inspectie (artikel 16 lid 1 onder a.), dan is er een wachttijd van zes maanden om een nieuwe aanvraag in te dienen.

U kunt de nieuwe versie van het Reglement Registratie hier raadplegen.