SNA-keurmerk en discriminatie

01-02-2018

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en aanneming van werk. Op basis van een nationale norm, NEN 4400-1, worden de ondernemingen die zich vrijwillig aanmelden periodiek gecontroleerd op verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico op de inleners- en ketenaansprakelijkheid voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt. De controles voor het SNA-keurmerk worden uitgevoerd door geaccrediteerde onafhankelijke inspectie-instellingen. Als er afwijkingen op de naleving van de normeisen worden vastgesteld, dient de onderneming die te herstellen. Als geen of onvoldoende herstel wordt doorgevoerd verliest de onderneming het keurmerk.

Op dit moment is er in de media veel aandacht voor discriminatie. Hoewel het SNA-keurmerk niet controleert op discriminatie (valt niet onder de scope van de norm / is geen normeis), vindt SNA het wel van belang dat iedereen op de arbeidsmarkt gelijke kansen krijgt. SNA ondersteunt dan ook graag initiatieven die op dit terrein worden opgepakt door de sector. Het zomaar uitbreiden van de norm voor het keurmerk met bepalingen om discriminatie te bestrijden ligt echter niet voor de hand. De aanpak van discriminatie vraagt om handhaving en om een andere wijze van controle van ondernemingen dan met het SNA-keurmerk kan worden gerealiseerd. Met de controlemethodieken voor het SNA-keurmerk die specifiek gericht zijn op de administraties van ondernemingen komt mogelijk discriminerend handelen binnen de onderneming niet in beeld. SNA is als privaat initiatief in die zin geen handhavende instantie met bevoegdheden zoals bijv. de Inspectie SZW en de Belastingdienst.

Aangezien het bieden van gelijke kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt ook voor SNA een groot goed is, is in de reglementen van SNA opgenomen dat een onderneming geschorst kan worden voor het keurmerk als de geldende gelijke behandelingswetgeving niet wordt nageleefd. SNA kan pas tot een dergelijke maatregel overgaan als dit ook objectief en eenduidig is vastgesteld (rechterlijke uitspraak).