Uitstel invoering Wtta. Wat betekent dit voor ondernemingen in het register van SNA.

03-06-2024

In een brief naar de Tweede Kamer heeft minister Karien van Gennip aangekondigd dat de invoering van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) met één jaar is uitgesteld. Dat betekent dat de wet in werking treedt per 1 januari 2026 en de Nederlandse Arbeidsinspectie zal gaan handhaven per 1 januari 2027. Klik hier voor de Kamerbrief over uitvoering en lagere regelgeving Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta). Dit heeft mede van doen met de uitvoeringstoets door Dienst Justis. Deze wordt pas na de zomer verwacht, waardoor het niet reëel is dat de Toelatende Instantie het aanmeldloket in november 2024 kan openen. Ook de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer zal door deze vertraging pas na de zomer plaatsvinden.

Wat betekent de Wtta voor ondernemingen die in het register van SNA zijn opgenomen?
Het wetsvoorstel bevat een overgangsregeling (instroomregeling) voor ondernemingen (uitleners) die beschikken over het SNA-keurmerk. Deze ondernemingen kunnen onder bepaalde voorwaarden instromen in het nieuwe toelatingsstelsel. Wanneer een onderneming voor 1 juli 2026 toelating heeft aangevraagd voor het verplichte stelsel bij de Toelatende instantie (TI) en de onderneming beschikt op 30 juni 2026 over een geldig SNA-certificaat, dan komt de onderneming in aanmerking voor het overgangsrecht. Een SNA-gecertificeerde onderneming kan dan met SNA-certificaat instromen in het verplichte toelatingsstelsel.

De minister van SZW beslist uiteindelijk over de aanvraag van een uitlener. Als blijkt dat de toelating onterecht is verleend of niet meer wordt voldaan aan het normenkader, zal de minister de toelating schorsen of intrekken. Gezien het uitleenverbod betekent dit dat de uitzendactiviteiten bij intrekking gestopt dienen te worden.

Kan een niet-gecertificeerde onderneming zich al voorbereiden op de Wtta?
Voor het toelatingsstelsel is door de overheid een normenkader uitgewerkt. Dit normenkader is gebaseerd op het normenkader voor het SNA-keurmerk plus verschillende aanvullende normeisen. Voor ondernemingen die nooit eerder het SNA-keurmerk hebben behaald, zal het niet eenvoudig worden om te voldoen aan het normenkader voor de verplichte toelating. Deze ondernemingen wordt geadviseerd nu al te beginnen met het behalen van het SNA-keurmerk. Het behalen van het SNA-keurmerk neemt enige tijd in beslag. De ervaring leert dat circa 50% van de ondernemingen niet door de eerste inspectie komt.

De onderneming ontvangt echter wel een overzicht van alle afwijkingen, waarmee de onderneming aan de slag kan. Op het moment dat aantoonbaar herstel is doorgevoerd en vastgesteld komt de onderneming, bij een positieve beoordeling, in het bezit van het SNA-keurmerk. Deze onderneming kan dan gebruik maken van de overgangsregeling. Voorwaarde voor het behoud van het keurmerk van SNA zijn structurele inspecties (2x per jaar).

Tijdige aanmelding is van belang
De overgangsregeling kan een flinke toestroom van aanmeldingen bij SNA tot gevolg hebben, waardoor het langer zal duren voordat ondernemingen SNA gecertificeerd kunnen worden. Om een grote toestroom aan ondernemingen goed te kunnen inspecteren, zullen de inspectie-instellingen hun inspectiecapaciteit fors moeten uitbreiden. Door de krapte op de arbeidsmarkt en de benodigde (interne) opleidingstrajecten voor nieuwe inspecteurs, zal snel opschalen geen eenvoudige opgave worden. De wachttijden voor het laten uitvoeren van een inspectie zullen oplopen. Tijdig aanmelden is derhalve het devies.

Vrijwillige SNA module Wtta voor ondernemingen met het SNA-keurmerk
SNA werkt aan een vrijwillige module Wtta. Deze module bevat eisen die ten opzichte van het SNA-keurmerk aanvullend zijn en straks gaan gelden voor het nog in te voeren toelatingsstelsel. Ondernemingen die aan terbeschikkingstelling van arbeid doen, kunnen zich met de combinatie van een SNA-inspectie en de vrijwillige module Wtta optimaal voorbereiden op de toelating voor het nieuwe stelsel. Het resultaat van de vrijwillige module Wtta zal uiteraard geen consequenties hebben voor het SNA-keurmerk. De ondernemingen krijgen in beeld in hoeverre ze al aan de eisen voldoen en waar er eventueel nog tekortkomingen zijn, zodat die tijdig aangepakt kunnen worden.
Op basis van de huidige stand van zaken zal de module beschikbaar komen vanaf 1 januari 2025. Meer informatie volgt nog.

Meer informatie
SNA heeft op de website bij de FAQ een onderdeel opgenomen voor vragen van ondernemingen over het stelsel van de verplichte toelating in relatie tot SNA. Voor vragen over het stelsel zelf verwijzen we u naar het ministerie van SZW.