Verplichte toelating en overgangsregeling voor ondernemingen met het SNA-keurmerk

13-12-2023

Op 10 oktober 2023 is het Wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) door de minister van SZW bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel vloeit voort uit het advies van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten om de uitzendsector beter te reguleren. De Wtta heeft als doelstelling om de positie van ter beschikking gestelde arbeidskrachten te verbeteren, in het bijzonder die van arbeidsmigranten, en om een gelijk speelveld te creëren voor ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen. Het toelatingsstelsel moet ingaan op 1 januari 2026.

Voor het verplichte stelsel dient een onderneming, naast het overleggen van een inspectierapport en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor rechtspersonen, een financiële zekerheid middels een waarborgsom van 100.000,- euro (voor een startende onderneming is dit in eerste instantie beperkt tot 50.000,- euro) te stellen. Een onderneming die bij de aanvraag voor toelating tot het verplichte stelsel minimaal vier jaar aantoonbaar arbeidskrachten ter beschikking heeft gesteld en een verklaring van de Belastingdienst voldaan aan de verschuldigde belastingen en premies (niet ouder dan drie maanden) kan overleggen hoeft de waarborgsom niet te storten.

Overgangsregeling
Het wetsvoorstel Wtta bevat een overgangsregeling voor ondernemingen die beschikken over het SNA-keurmerk. Deze ondernemingen kunnen onder bepaalde voorwaarden instromen in het verplichte stelsel. Wanneer een onderneming voor 1 juli 2025 toelating heeft aangevraagd voor het verplichte stelsel bij de Toelatende instantie (TI) en de onderneming beschikt op 30 juni 2025 over een geldig SNA-certificaat, dan komt de onderneming in aanmerking voor het overgangsrecht. Een SNA-gecertificeerde onderneming kan derhalve met het SNA-certificaat instromen in het verplichte stelsel.

De inspectie-instellingen zullen meerdere jaren nodig hebben om voldoende inspectiecapaciteit op te bouwen voor het periodiek inspecteren van alle ondernemingen binnen het verplichte toelatingsstelsel. Binnen het toelatingsstelsel zal gestart worden met het inspecteren van de ondernemingen die niet eerder geïnspecteerd zijn. Het ziet er dan ook naar uit dat het een geruime tijd kan duren alvorens de ondernemingen die via de overgangsregeling in het verplichte stelsel zijn ingestroomd op het verplichte normenkader (SNA-keurmerk + aanvullende eisen) geïnspecteerd worden.

Op vrijwillige basis kunnen ondernemingen zich ook na de toelating laten inspecteren voor het huidige SNA-keurmerk. SNA zal dit in ieder geval blijven ondersteunen. Daarnaast werkt SNA aan een aparte module met daarin alle aanvullende eisen, zodat ondernemingen zich op enig moment ook vrijwillig op het nieuwe normenkader kunnen laten toetsen. U komt dan niet voor verrassingen te staan op het moment dat de Toelatende instantie u ‘oproept’ voor een inspectie.

Voorbereiden op het toelatingsstelsel
De verwachting is dat de overgangsregeling in het komend jaar bij SNA voor extra veel aanmeldingen zal zorgen. De overgangsregeling zorgt immers voor een eenvoudige instroom in het nieuwe stelsel. Daarnaast vormen de SNA-normen de basis voor het normenkader toelatingsstelsel. Ondertussen moeten de inspectie-instellingen extra inspectiecapaciteit opbouwen. Dit maakt dat de beschikbare inspectiecapaciteit beperkt zal zijn. SNA zal alleen aanmeldingen van ondernemingen accepteren die voor 1 juli 2025 geïnspecteerd en geregistreerd kunnen worden. Ondernemingen die interesse hebben in opname in het register van SNA worden dan ook geadviseerd zich spoedig aan te melden.

Meer informatie
SNA heeft op de website bij de FAQ een onderdeel opgenomen voor vragen van ondernemingen over het stelsel van de verplichte toelating in relatie tot SNA. Dit onderdeel is te vinden op: Stichting Normering Arbeid. Voor vragen over het stelsel zelf verwijzen we u naar het ministerie van SZW.